รูปภพ กิจกรรม


อัลบัม รูปกิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร : The power of motivation หลักสูตร : Well Begin ณ บ.มอลลิเก้ฯ หลักสูตร : กฏหมายแรงงานฉบับใหม่ที่ HR ควรทราบ หลักสูตร : กลยุทธ์การปรับค่าจ้างขั้นต่ำที่มีผลต่อสวัสดิการ-เงินเดือน หลักสูตร : การจัดการความรู้ Knowledge Management บทบาท HR ในโลก KM หลักสูตร : การพัฒนากระบวนการทำงาน อย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen ณ บ.มิตานิฯ หลักสูตร : การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมสำหรับหัวหน้างาน หลักสูตร : การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ หลักสูตร : ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมฯ ณ บ.เลซีบอยฯ รุ่นที่ 1 หลักสูตร : ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมฯ ณ บ.เลซีบอยฯ รุ่นที่ 2 หลักสูตร : ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมฯ ณ บ.โลหะประทีปฯ หลักสูตร : จิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารรุ่นที่ 1-2561 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารรุ่นที่ 2-2561 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน In House หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานรุ่นที่ 1-2561 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานรุ่นที่ 2-2561 หลักสูตร : “Unlock Your Power” ปลดล็อคตนเองก้าวสู่ความสำเร็จในการทำงานด้วยความสุข