Labor Supply


การบริหารพนักงานแบบการจ่ายผลตอบแทนจากการทำงานในแต่ละวัน คือ
1. การวางบิลหรือค่าบริการจะคิดจากจำนวนพนักงานที่มาทำงานในแต่ละวันรวมทั้งโอทีและสวัสดิการ
2. บริษัท ผู้ว่าจ้างจะได้งานมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเวลาการทำงานและลักษณะงาน
3. บริษัท ผู้ว่าจ้างจะต้องจัดสวัสดิการให้สอดคล้องกับพนักงานประจำ (แนะนำให้แบ่ง Level / JOB)
4. บริษัท ผู้ว่าจ้างไม่ต้องเสียบุคคลากรมาสรรหาหรือทำทะเบียนลูกจ้างทั้งหมดเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง


สิ่งที่ได้จากการใช้บริการประเภทจ้างเหมาแรงงาน
1. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการพนักงานประจำก็สามารถคัดเลือก พนักงานของผู้รับจ้างได้ และยังได้เห็นผลการทำงานและการปฏิบัติงาน ดีกว่ารับคนใหม่ๆไม่เคยทำงานและต้องเสียเวลามาฝึกงานใหม่ เมื่อผู้ว่าจ้างตัดสินใจที่จะรับพนักงานผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างยังสามารถให้พนักงานทดลองงานอีก 4 เดือนได้ ถือเป็นการคัดกลองอีกครั้ง
2. ในกรณีพนักงานลาออกผู้รับจ้างมีหน้าที่สรรหาทดแทน
3. การให้บริการแบบนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเน้นที่จำนวนพนักงานและการมาทำงานแต่ละวัน
4. การดูแลและบังคับบัญชาส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างรวมทั้งการทำค่าจ้างและสถิติการมาทำงานเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างทั้งหมด
5. การจ่ายค่าจ้าง/สวัสดิการที่ต่างๆกับพนักงานประจำ อาจทำให้ มีปัญหาการเรียกร้องหรือ (ม.11/1) ขึ้นอยู่กับการดูแลของบริษัทผู้รับเหมาและแก้ไขเอกสาร ฯลฯ