Training


นำเสนอหลักสูตรฝึกอบรม
ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
จำนวนวันอบรม
วิทยากร
1 เทคนิคการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง(Coaching&Monitoring) 2 วัน อ.นิคม อ่อนละมัย
2 Unlock Your Power and Leader Development 2 วัน อ.นิคม อ่อนละมัย
3 Proactive Leadership 2 วัน อ.นิคม อ่อนละมัย
4 การจัดการความรู้ KM COP 2 วัน อ.นิคม อ่อนละมัย
5 EQ for Smart Leader 2 วัน อ.นิคม อ่อนละมัย
6 เทคนิคการบริหารเวลา Time Management 1 วัน อ.นิคม อ่อนละมัย
7 เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง Continuos 1 วัน อ.นิคม อ่อนละมัย
8 การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ HR For Non HR 1 วัน อ.นิคม อ่อนละมัย
9 Improve Presentation Skill 2 วัน อ.นิคม อ่อนละมัย
10 Train The Trainer วิทยากรภายในมืออาชีพ 2 วัน อ.นิคม อ่อนละมัย
11 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 1 วัน อ.นิคม อ่อนละมัย
12 สูตรผู้นำที่ยอดเยี่ยม The Best Leader 2 วัน อ.นิคม อ่อนละมัย
13 การจัดการความรู้ KM / COP Facilitator Development 2 วัน อ.นิคม อ่อนละมัย
14 การเสริมสร้างความข้าใจในเรื่อง Core Value 2 วัน อ.นิคม อ่อนละมัย
15 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทีมงานสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 1 วัน อ.นิคม อ่อนละมัย
16 จิตวิทยาการบริหารคน Psychology of Management 2 วัน อ.นิคม อ่อนละมัย
17 Technical Coaching and Mentoring 2 วัน อ.นิคม อ่อนละมัย
18 การปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen 1 วัน อ.นิคม อ่อนละมัย
19 การบริหารทีมงาน และการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 1 วัน อ.นิคม อ่อนละมัย
20 การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร 2 วัน อ.นิคม อ่อนละมัย
21 การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมสำหรับหัวหน้างาน 2 วัน อ.นิคม อ่อนละมัย
22 เทคนิคการสอบสวน การลงโทษทางวินัยที่ชอบด้วยกฏหมาย 1-2 วัน อ.ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น
23 “คดีเด็ด สุด HOT” (Update คำพิพากษาคดีแรงงานที่ฝ่ายบุคคลต้องรู้) 1-2 วัน อ.ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น
24 ข้อผิดพลาดในกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบุคคลต้องแก้ไข 16 ประการ 1-2 วัน อ.ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น
25 OUTSOURCING กับการบริหารจัดการแรงงานในธุรกิจ 1-2 วัน อ.ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น
26 360 องศากับการลงโทษที่ชอบด้วยกฎหมาย 1-2 วัน อ.ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น
27 HR ยุค 4G รอบรู้กฏหมายแรงงาน 1-2 วัน อ.ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น
28 Happy workplace กับการทำงาน 1-2 วัน อ.นงลักษณ์ ไชยเสโน
29 เลิกจ้างอย่างไม่ให้ขัดต่อกฎหมาย 1-2 วัน อ.ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น
30 หลักการเจรจาต่อรองข้อตกลงสภาพการจ้าง 1-2 วัน อ.ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น
31 การใช้อำนาจ สิทธิและหน้าที่ ของนักบริหารงานบุคคล ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน 1-2 วัน อ.ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น
32 แนวทางข้อบังคับในการทำงาน 2 วัน อ.ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น
33 ครบเครื่องกฎหมายแรงงาน 1-2 วัน อ.ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น
34 กลยุทธ์การจัดการกับพนักงานที่ชอบสร้างปัญหาต่อองค์การ 1-2 วัน อ.ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น
35 กฎหมายและแนวปฎิบัติที่ฝ่ายบุคคล ผู้บริหารและนายจ้างต้องทราบ พรบ.ค้มครองแรงงาน 1-2 วัน อ.ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น
36 เตรียมตัวการรับข้อเรียกร้อง (พรบ.แรงงานสัมพันธ์) 1-2 วัน อ.ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น
37 การลงโทษทางวินัย ที่ฝ่ายบุคคลควรทราบ 1-2 วัน อ.ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น
38 เทคนิคการสอบสวนและการลงโทษทางวินัยที่ชอบด้วยกฎหมาย และ Workshop การเขียนเอกสารสอบสวน 2 วัน อ.ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น
39 กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร - IRPC 1-2 วัน อ.ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น
40 กลยุทธ์ และเทคนิคการร่างสัญญาว่าด้วย การจ้าง และการเลิกจ้าง ที่ชอบด้วยกฎหมาย 1-2 วัน อ.ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น
41 เจาะลึก ทุจริต ตาม กม.คุ้มครองแรงงานนายจ้างจะทำอย่างไร เมื่อลูกจ้างทุจริต 1-2 วัน อ.ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น
42 การใช้อำนาจ สิทธิและหน้าที่ในการบริหารงานฯ 1-2 วัน อ.ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น
43 การบริหารงาน HR ให้ถูกต้อง ครอบคลุมกฎหมายแรงงาน 1-2 วัน อ.ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น
44 ความเข้าใจ และ การถือปฎิบัติ ของกฎหมายแรงงาน ที่พนักงาน หัวหน้างาน และฝ่ายบุคคลต้องทราบ ทั้งถือปฎิบัติในแนวทางเดียวกัน 2 วัน อ.ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น
45 Analysis system thinking 2 วัน อ.จักรี โฉมไธสง
46 การพัฒนาภาวะผู้นำ (ที่ไม่ใช่คำว่า “ เจ้านาย ”) 2 วัน อ.จักรี โฉมไธสง
47 การบริหารงานทรัพยากรบุคคล HR Business Partner 2 วัน อ.จักรี โฉมไธสง
48 การพัฒนาทักษะเป็นหัวหน้างานที่ดีและการเป็นผู้นำที่ดี (Leadership skill) 1-2 วัน อ.จักรี โฉมไธสง
49 การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ -โดยกิจกรรม Applied Walk Rally and Teambuilding, Group Dynamic Activities - กิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์และความผูกพันองค์กร 2 วัน อ.จักรี โฉมไธสง
50 การเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture Building) 1-2 วัน อ.จักรี โฉมไธสง
51 การให้บริการที่เป็นเลิศเหนือความคาดหวัง (Excellent Service) 1-2 วัน อ.จักรี โฉมไธสง
52 การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสนุกกับการทำงาน (Happy life & Work place) 2 วัน อ.จักรี โฉมไธสง
53 การตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Problem Solving & Decision Making) 1-2 วัน อ.จักรี โฉมไธสง
54 การพัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Skill) 1-2 วัน อ.จักรี โฉมไธสง
55 การสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร (Employee Engagement/Satisfaction Survey) 1-2 วัน อ.จักรี โฉมไธสง
56 การสร้างจิตอาสา นึกคุณภาพด้วยกิจกรรมการเรียนรู้องค์กร(Quality Awareness) 1-2 วัน อ.จักรี โฉมไธสง
57 กิจกรรมเพิ่มผลิตและประสิทธิภาพในการทำงาน (5 ส., Suggestion, Kaizen, Lean, Six Sigma) 1-2 วัน อ.จักรี โฉมไธสง
58 การเตรียมพร้อมทางธุรกิจเพื่อเข้าสู่ตลาด AEC (High Performance Organization) 1-2 วัน อ.จักรี โฉมไธสง
59 การตัดสินใจและการแก้ปัญหา 1-2 วัน อ.จักรี โฉมไธสง
60 การสร้างทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร 1-2 วัน อ.จักรี โฉมไธสง
61 การสร้างภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน 1-2 วัน อ.จักรี โฉมไธสง
62 การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 1-2 วัน อ.จักรี โฉมไธสง
63 การบริหารงานทรัพยากรบุคคลในยุค 4.0 (HR4.0) 1-2 วัน อ.จักรี โฉมไธสง
64 หัวหน้างาน/ผู้จัดการ กับงานบริหารคน (HR for Non HR) 1-2 วัน อ.จักรี โฉมไธสง
65 Managing Team Diversity บริหารจัดการทีมงานแห่งความหลากหลาย 1 วัน อ.วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล
66 Coaching for Great Perfomance ทักษะการสอนงาน เพื่อผลงานที่ดีเยี่ยม 1วัน อ.วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล
67 Road to Excellence Service เส้นทางสู่การบริการที่เป็นเลิศ 2 วัน อ.วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล
68 Leader Shipwithin 2 วัน อ.วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล
69 Advanced Selling Skill ทักษะการขายมืออาชีพ 2 วัน อ.วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล
70 Creating Smart JD เทคนิคการจัด JD อย่างมีประสิทธิภาพ 2 วัน อ.วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล
71 Fantastic 4D Presentation ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ 2 วัน อ.วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล
72 Fantastic Facilitation ทักษะการเป็นวิทยากรภายในองค์กร 2 วัน อ.วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล
73 Managing Ceneration บริหารจัดการพนักงาน Gen Y 1 วัน อ.วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล
74 Effective Leader Development (Based จาก หลักสูตร 7 Habits) 2 วัน อ.วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล
75 Team Communication for Bigger Impact 1 วัน อ.วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล
76 Great Leadership Within Workshop 1 วัน อ.วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล
77 Leaders as Teacher (Train the Trainer) 2 วัน อ.วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล
78 Teamwork Through Team Diversity 1 วัน อ.วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล
79 ความรู้เบื้องต้นสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ 1 วัน อ.วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล
80 Key Account Management 2 วัน อ.วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล
81 ปลดล็อคศักยภาพทางการขายสู่ความสำเร็จ 1 วัน อ.วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล
82 Fantastic 4D Presentation 2 วัน อ.วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล
83 ถอดรหัส...พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 1 วัน อ.วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล
84 Road to Excellence Service 2 วัน อ.วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล
85 Handling Guest's Complains 1 วัน อ.วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล
86 Perfect Telephone Etiquette 1 วัน อ.วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล
87 ทักษะการนำเสนออย่างยอดเยี่ยม 1 วัน อ.วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล
88 เนรมิตพาวเวอร์พ้อยให้ปัง เพิ่มการนำเสนอ 1-2 วัน อ.วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล
89 การพัฒนาการสื่อสารบนความแตกต่างด้วย DISC 1-2 วัน อ.วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล
90 ทำงานอย่างไรให้เป็นสุข และสนุกกับงาน Work happily and enjoy the job 1 วัน อ.สุภาวดี ตีวา
91 กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน 1 วัน อ.สนทยา เผ่าดี
92 Compliance Activity (กิจกรรมการปฏิบัติตามกฎและระเบียบข้อบังคับ) 1 วัน อ.สนทยา เผ่าดี
93 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ ผู้บริหารและหัวหน้างาน 1 วัน อ.สนทยา เผ่าดี
94 การบริหารแรงงานสัมพันธ์ตามหลัก “สุจริต” 1 วัน อ.สนทยา เผ่าดี
95 เทคนิคการเจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงานตามหลัก “สุจริต” 1 วัน อ.สนทยา เผ่าดี
96 เทคนิคการสัมภาษณ์ (Interview Techniques) 1 วัน อ.สนทยา เผ่าดี
97 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 1 วัน อ.สนทยา เผ่าดี
98 การพัฒนาพฤติกรรมความซื่อสัตย์เพื่อความสำเร็จขององค์กร 1 วัน อ.เกษม เฉลิมธนะกิจโกศล
99 การพัฒนาความคิดและทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน 1 วัน อ.เกษม เฉลิมธนะกิจโกศล
100 การทำงานเชิงรุกสำหรับพนักงานยุคใหม่ Proactive Working for New Generation Employees 1 วัน อ.เกษม เฉลิมธนะกิจโกศล
101 เสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตสำนึกรักองค์กร (Teamwork & Organization Awareness) 1 วัน อ.เกษม เฉลิมธนะกิจโกศล
102 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (มีใบรับรองการผ่านการอบรม) 2 วัน วิทยากรที่ผ่านการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
103 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (มีใบรับรองการผ่านการอบรม) 2 วัน วิทยากรที่ผ่านการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
104 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) (มีใบรับรองการผ่านการอบรม) 2 วัน วิทยากรที่ผ่านการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน