หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานรุ่นที่ 1-2561