หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารรุ่นที่ 1-2561