หลักสูตร : ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมฯ ณ บ.เลซีบอยฯ รุ่นที่ 1